Reserveer uw parkeerplaats in 2 minuten

Veilig

  • Het terrein is 24/7 geopend
  • Beveiligd en bewaakt
  • U behoudt uw sleutels

 

Snel

  • De gratis shuttle brengt u tot aan de terminal
  • Parking op slechts 4 kilometer van de snelweg
  • In 10-15 minuten bij terminal

Valet

  • Nu ook beschikbaar voor Zaventem
  • Aanname en aflevering bij terminal
  • Slechts € 39,50 extra
Reserveer hier uw parkeerplaats!
Reisgegevens
Selecteer de datum en het tijdstip waarop u verwacht aan te komen op onze parking. Het opgegeven tijdstip is indicatief en wordt gebruikt om drukte goed in te schatten. Als uw daadwerkelijke aankomsttijd meer dan 3 uur afwijkt van wat u heeft opgegeven, dan verzoeken wij u deze te wijzigen via "Wijzig uw reservering".
Selecteer de datum en het tijdstip waarop u verwacht weer aan te komen op de luchthaven.
Dit veld hoeft niet ingevuld te worden. Indien u specifiek deze code van bijvoorbeeld uw reisbureau heeft ontvangen, kunt u deze code hier invullen.
Aanvullende diensten
Een aantal velden zijn niet of niet juist ingevuld:
Uw ANVR nummer is nog niet geregistreerd bij ons. We nemen snel contact met u op zodat u snel bij ons kunt reserveren. Voor nu kunt u uw reservering mailen naar info@quickparking.nl
Datum wordt gecontroleerd
Geen parkeerplaats beschikbaar voor deze dag of tijdstip
Uw reservering is binnen 20 minuten voor vertrek. Binnen 20 minuten voor vertrektijd kan er geen reservering meer gemaakt worden.
Ongeldige kortingscode
Vul een geldig e-mailadres in
E-mailadressen komen niet overeen
Vul een geldige naam in
Vul een geldig telefoonnummer in
Vul een geldig merk in
Vul een geldige kleur in
Vul een geldige vertrekdatum in
Vul een geldige retourdatum in
Persoonlijke gegevens
Uw verzoek wordt verwerkt...
Een moment geduld A.U.B.

Hoe werkt het?

U parkeert uw auto op ons beveiligde parkeerterrein
Onze shuttlebus brengt u in 15 minuten naar de terminal
U geniet zorgeloos van uw vakantie, wij bewaken uw auto
Onze shuttlebus staat klaar bij terugkomst en brengt u naar uw auto

ALGEMENE VOORWAARDEN Budget Parking België B.V.B.A. (PDF)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende begripsomschrijvingen:
1.1. Afgiftebewijs: het formulier dat ingeval van Valet Parking bij afgifte van het
voertuig wordt ondertekend en waarop de kilometerstand en staat van het voertuig
worden aangegeven;
1.2. Parkeer Management Systeem (PMS): een systeem bestaande uit hard- en
software dat wordt gebruikt voor toegangscontrole-, betalingshandelingen,
uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot de
Parkeerfaciliteit;
1.3. Parkeerbewijs: parkeerkaart of ieder ander door Quick Parking aangewezen
middel waarmee toegang tot de Parkeerfaciliteit kan worden verkregen en waarmee
het tijdstip van binnenkomst in de Parkeerfaciliteit kan worden vastgesteld;
1.4. Parkeerder: eigenaar, kentekenhouder, de Parkeerder, houder of inzittende van
een motorvoertuig dat in of op de Parkeerfaciliteit is gebracht;
1.5. Parkeerfaciliteit: de parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende
terreinen en ruimten;
1.6. Parkeergeld: het bedrag dat de Parkeerder is verschuldigd voor het gebruik van
de Parkeerfaciliteit;
1.7. Parkeerovereenkomst: de eenmalige parkeerovereenkomst als bedoeld in artikel
2.2;
1.8. Parkeerperiode: de op de reservering vermelde periode waarin het voertuig op de
Parkeerfaciliteit kan worden geparkeerd.
1.9. Quick Parking: Budget Parking België B.V.B.A., dan wel een aan haar gelieerde
partij;
1.10. Valet Parking: de dienst van Quick Parking met betrekking tot het in ontvangst
nemen, beheren en afleveren van voertuigen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. De toegang tot de Parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van
deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere met Quick Parking gesloten
Parkeerovereenkomst en op iedere reservering van toepassing zijn. Deze algemene
voorwaarden zijn tevens van toepassing op (reserveringen van) overige diensten
van Quick Parking, waaronder (maar niet uitsluitend) Valet Parking.
2.2. Een Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:
a. het houderschap van een Parkeerbewijs;
b. via een reservering als bedoeld in artikel 3;
c. door het enkele feit van het gebruik van de Parkeerfaciliteit.
Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van de
Parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat (het voertuig van) de Parkeerder zich
op het tot de Parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of
heeft bevonden of via het PMS als ingereden is geregistreerd.

3. Gereserveerd parkeren
3.1. Reserveren van een parkeerplaats geschiedt uitsluitend via Quick Parking of via een
door een derde aangeboden boekingsformulier en tegen het bij het plaatsen van de
reservering vermelde tarief. De reservering geeft uitsluitend het recht te parkeren
bij de op de reservering vermelde Parkeerfaciliteit en geeft uitdrukkelijk geen recht
op parkeren op een andere locatie.
3.2. Reserveringen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Parkeerperiode te
worden gedaan en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een
parkeerplaats niet (meer) beschikbaar blijkt te zijn, zal Quick Parking de
reservering niet accepteren en de Parkeerder daarover zo spoedig mogelijk
informeren.
3.3. De Parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatum
en de einddatum van de Parkeerperiode. Indien de Parkeerder een keuze heeft
bepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond, vergezeld van een opgave
van het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd om
naar de elektronische betaalfaciliteit te gaan om het verschuldigde Parkeergeld te
betalen via creditcard of Ideal. Ook kan worden gekozen voor betaling op de
Parkeerfaciliteit. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de
reservering definitief wordt gemaakt en deze algemene voorwaarden zijn
geaccepteerd, geldt dit als een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerder
om het verschuldigde Parkeergeld af te schrijven, komt de Parkeerovereenkomst
met Quick Parking tot stand en is de Parkeerder jegens Quick Parking gebonden
aan de gemaakte reservering.
3.4. Een online reservering waarbij wordt gekozen voor elektronische betaling, komt
niet tot stand indien de elektronische betaling wordt geweigerd. De Parkeerder
ontvangt hiervan bericht.
3.5. Quick Parking zendt per email een reserveringsbevestiging aan het door de
Parkeerder opgegeven emailadres. Deze bevestiging geldt als bewijs voor het
bestaan en de inhoud van de Parkeerovereenkomst. De reservering kan niet
worden gewijzigd. De reservering kan tot twintig (20) minuten voor aanvang van
de op de reservering vermelde Parkeerperiode kosteloos door de Parkeerder
worden geannuleerd. Indien annulering later plaatsvindt, wordt het reeds betaalde
Parkeergeld niet gerestitueerd.
3.6. Quick Parking kan aan Parkeerders promotiecodes verstrekken. Het gebruik van
promotiecodes is strikt persoonlijk en uitsluitend toegestaan voor het doel waarvoor
zij zijn uitgegeven, namelijk het eenmalig verkrijgen van een korting op een
reservering. Bij misbruik van promotiecodes kan de gegeven korting door Quick
Parking worden teruggevorderd.
3.7. Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de aanvang van de
Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op te rijden, alsmede op een eerdere of latere
datum/tijd dan de datum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit te verlaten,
onder de volgende voorwaarden:
a. Indien de Parkeerder die een reservering heeft gedaan op een eerdere
datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit
in/op rijdt, betaalt de Parkeerder het volledige dan geldende dagtarief over het
aantal dagen tot aan de aanvang van de Parkeerperiode. Dit bedrag is
ondeelbaar, hetgeen betekent dat dit niet wordt opgesplitst naar dagdeel of
andere tijdseenheden. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening
wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.
b. Indien de Parkeerder die een boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd
dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit in/op rijdt,
heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Parkeerperiode; de
einddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht op
restitutie van enig deel van het betaalde Parkeergeld.
c. Indien de Parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de
Parkeerperiode met zijn voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat, dan eindigt de
Parkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeerfaciliteit met
zijn voertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de Parkeerperiode dan ook
niet mogelijk om tussentijds in en uit te rijden: bij de eerste keer dat de
Parkeerder de Parkeerfaciliteit verlaat, eindigt automatisch de Parkeerperiode.
De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van het betaalde
Parkeergeld.
d. Indien de Parkeerder op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de
Parkeerperiode de Parkeerfaciliteit verlaat, wordt voor de tijd dat de
Parkeerperiode is overschreden het volledige dan geldende dagtarief in rekening
gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht,
dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.
3.8. Quick Parking verwerkt de door de Parkeerder op het boekingsformulier op de
website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over click- en surfgedrag
en transacties via de website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Quick Parking nageleefd.
3.9. De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en
gebruikt voor het afwikkelen van de reservering, inclusief de betaling en
klantenservice. Quick Parking gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag
en de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te
stellen. Deze profielen worden door Quick Parking gebruikt voor het vervolmaken
van het assortiment aan producten en diensten op de website en om haar klanten
op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit haar totale producten- en
dienstenassortiment.
3.10. Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van
gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Quick Parking,
kan de Parkeerder dit laten weten door een e-mail te zenden aan
info@quickparking.nl. Mocht de Parkeerder de gegevens willen verwijderen uit de
bestanden van Quick Parking, dan kan de Parkeerder ook gebruik maken van dit emailadres.
3.11. Quick Parking heeft de afhandeling van creditcardtransacties van Parkeerders
uitbesteed aan Adyen. De persoonsgegevens van de Parkeerders die nodig zijn voor
het afhandelen van de creditcardtransacties kunnen derhalve door Quick Parking
aan Adyen ter beschikking worden gesteld. Adyen zal deze gegevens in haar
hoedanigheid als bewerker namens Quick Parking verwerken, maar uitsluitend voor
het afhandelen van de creditcardtransacties. Adyen zal deze gegevens niet aan
derden verstrekken, anders dan aan de financiële instellingen voor de gekozen
betaalmethode. De naam van Adyen kan in verband met het voorgaande vermeld
staan op het rekening- of creditcard afschrift van de Parkeerder.

4. Parkeerfaciliteit en toegang
4.1. Een Parkeerder, voertuig of persoon is slechts bevoegd de Parkeerfaciliteit te
betreden met een geldig Parkeerbewijs.
4.2. Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeerfaciliteit ter
beschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en Quick Parking een
overeenkomst is gesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de
Parkeerfaciliteit is aangewezen.
4.3. Op sommige Parkeerfaciliteiten wordt de mogelijkheid tot het elektrisch opladen
van voertuigen geboden. Bij de oplaadlocaties is een gebruiksaanwijzing aanwezig.
Parkeerder dient deze gebruiksaanwijzingen op te volgen. Quick Parking biedt geen
garantie dat de voor elektrisch laden aangewezen parkeerplaatsen beschikbaar zijn
en het is niet altijd mogelijk een dergelijke parkeerplaats te reserveren. Het is de
verantwoordelijkheid van de Parkeerder dat voldoende energie of brandstof
aanwezig is om de Parkeerfaciliteit te verlaten. Quick Parking is niet aansprakelijk
voor enige schade als gevolg van gebruik van de oplaadlocaties.
4.4. Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de Parkeerfaciliteit kan uitsluitend
geschieden tijdens de in of bij de Parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. Quick
Parking stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.
4.5. Tot de Parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s en
bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 m., een breedte van maximaal 1,90
m., een maximaal gewicht van 2.500 kg en met een maximaal bij de ingang
aangegeven hoogte.
4.6. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder
mede begrepen caravans, de Parkeerfaciliteit in- of op te rijden.
4.7. Indien bij een Parkeerfaciliteit de sleutel van het voertuig wordt ingenomen, is
Quick Parking te allen tijde gerechtigd het voertuig te verplaatsen.
4.8. Quick Parking is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de Parkeerfaciliteit te
weigeren indien Quick Parking dit met inachtneming van de redelijkheid en
billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien Quick
Parking van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel
door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan
toebrengen in de meest ruime zin. Quick Parking is ook gerechtigd voertuigen die
(mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren,
indien de Parkeerfaciliteit daarop niet is uitgerust.
4.9. Quick Parking is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Quick Parking
noodzakelijk is, voertuigen binnen de Parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of enig
voertuig uit de Parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuig
verkeert, kan voor Quick Parking een reden zijn om dit voertuig uit de
Parkeerfaciliteit te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid
voor Quick Parking kan leiden. Quick Parking dient bij het beoordelen van de
noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in
acht te nemen.
4.10. Voertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen
door Quick Parking te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden
verwijderd en zo nodig buiten de Parkeerfaciliteit worden gebracht.

5. Gebruiksvoorschriften
5.1. De Parkeerder betreedt en maakt geheel voor eigen risico gebruik van de
Parkeerfaciliteit. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te
betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de Parkeerfaciliteit
buiten de rijbanen.
5.2. De Parkeerder is verplicht de aanwijzingen van Quick Parking (waaronder
aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel
op te volgen.
5.3. In de Parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur
(stapvoets).
5.4. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de Parkeerfaciliteit dient de
Parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de
bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet
gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende
bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.
5.5. De Parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zich
zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeerfaciliteit niet wordt
gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. De motor van het
voertuig mag slechts in werking zijn voor zover dit noodzakelijk is voor parkeren en
het inrijden en verlaten van de Parkeerfaciliteit.
5.6. Het is verboden om:
a) de Parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren
van voertuigen;
b) in, op of bij de Parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te
verkopen, te verhuren of uit te delen;
c) op of aan de Parkeerfaciliteit reclame te maken;
d) in de Parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;
e) langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het
betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te
worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet
en dienen de inzittenden het voertuig en de Parkeerfaciliteit te verlaten;
f) in of op de Parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere
werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk
toestemming door of namens Quick Parking is verleend;
g) afval in, op of bij de Parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in
daartoe bestemde bakken.
5.7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quick Parking mag een
voertuig niet langer dan negentig (90) dagen ononderbroken in de Parkeerfaciliteit
geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het
Parkeergeld voor negentig (90) dagen parkeren tevens het Parkeergeld
verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde
termijn dat het voertuig van Parkeerder in de Parkeerfaciliteit aanwezig is,
vermeerderd met een bedrag van € 25 per dag, onverminderd het recht van Quick
Parking om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schade en interesten
te vorderen en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
5.8. Indien de Parkeerder een voertuig in de Parkeerfaciliteit heeft achtergelaten en
ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Quick Parking weigert dan wel,
om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen,
is Quick Parking gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeerfaciliteit
te (doen) verwijderen binnen veertien (14) dagen na het verzoek c.q. de sommatie
en elders op te slaan.
5.9. Ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te
achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar
aangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het
voertuig. Indien de Parkeerder binnen drie (3) maanden na het verzoek c.q.
sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is Quick Parking gerechtigd het
voertuig te verkopen of te vernietigen. Quick Parking is alsdan slechts gehouden
aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het
verschuldigde Parkeergeld, eventuele boetes en de kosten van Quick Parking in
verband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het
verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van Quick
Parking hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Parkeerder al deze
kosten te voldoen aan Quick Parking.

6. Parkeergeld en betaling
6.1. Voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd.
Het Parkeergeld wordt berekend aan de hand van het Parkeerbewijs volgens de
door Quick Parking vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het
voertuig van de Parkeerder in de Parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor de
bepaling van dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissend
zijn.
6.2. De tarieven staan vermeld op de website van Quick Parking. Quick Parking behoudt
zich het recht voor de tarieven te wijzigen.
6.3. Als het Parkeergeld niet vooraf is betaald, dient het bij het uitrijden met een
creditcard of bij een betaalautomaat te worden voldaan voordat de Parkeerder met
zijn voertuig de Parkeerfaciliteit verlaat. Na betaling bij een betaalautomaat geeft
het parkeerbewijs de Parkeerder gedurende zestig (60) minuten, gerekend vanaf
het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het voertuig buiten de
Parkeerfaciliteit te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de
Parkeerder het voertuig buiten de Parkeerfaciliteit heeft gebracht, vangt een nieuwe
parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling van
de nieuwe termijn wordt de hiervoor omschreven procedure herhaald.
6.4. Het is verboden de Parkeerfaciliteit met een voertuig te verlaten zonder dat voor
het gebruik van de Parkeerfaciliteit is betaald of zonder dat toestemming van Quick
Parking is verkregen. Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde
parkeergeld met het voertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door
middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de Parkeerder direct achter
zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De
Parkeerder is in dat geval het Parkeergeld verschuldigd vermeerderd met een
bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 500,- en zulks onverminderd de
rechten van Quick Parking tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden
(gevolg)schade.
6.5. Het staat Quick Parking vrij de Parkeerder en/of het betreffende voertuig (tijdelijk)
de toegang tot en het gebruik van de Parkeerfaciliteit te ontzeggen.

7. Valet Parking
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Valet Parking en het
Afgiftebewijs.
7.2. Bij afgifte van het voertuig en de sleutel bij een medewerker van Quick Parking
dient de Parkeerder het Afgiftebewijs te ondertekenen. Quick Parking behoudt zich
het recht voor een kopie te maken van het identiteitsbewijs van de Parkeerder. De
Parkeerder gaat door ondertekening van het Afgiftebewijs akkoord met het in
beheer geven van het voertuig en de daarbij behorende sleutel aan Quick Parking.
7.3. Het voertuig en de sleutel worden aan de Parkeerder geretourneerd na het tonen
van het exemplaar van het Afgiftebewijs en, op eerste verzoek van Quick Parking,
het identiteitsbewijs.
7.4. Indien de Parkeerder het Afgiftebewijs of identiteitsbewijs niet kan tonen, zal Quick
Parking het voertuig niet meegeven en wordt er een proces-verbaal opgemaakt
door de Koninklijke Marechaussee te Schiphol.
7.5. De op het Afgiftebewijs vermelde datum en het tijdstip waarop het voertuig zal
worden opgehaald, indien ingevuld, is bepalend voor het gereed zetten van het
voertuig.
7.6. Quick Parking streeft ernaar het voertuig zoveel mogelijk vooraf gereed te zetten,
maar het kan voorkomen dat de Parkeerder bij terugkomst op het voertuig dient te
wachten. Quick Parking is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
deze wachtperiode of voor schade die het voertuig na afgifte oploopt. Voorts is
Quick Parking niet aansprakelijk voor enige schade van de Parkeerder in het geval
van vertraging. Quick Parking legt op het moment van afgifte de kilometerstand en
de staat van het voertuig vast.
7.7. Ingeval van een open terugvlucht of gewijzigde terugvlucht, dient de Parkeerder
uiterlijk 24 uur voor aankomst het gewijzigde verzoek te doen tot gereedzetten van
het Motorvoertuig via de Website of telefonisch. Verzoeken tot het doen
gereedzetten van het voertuig binnen 24 uur voor aankomst dienen telefonisch te
worden gedaan. De Parkeerder dient daarbij op eerste verzoek van Quick Parking
zijn naam en reserveringsnummer te verstrekken.
7.8. Wijzigingen binnen 24 uur voor aankomst kunnen resulteren in een langere
wachttijd en mogelijke additionele kosten (i.v.m. tevergeefs klaarzetten van het
voertuig en overige operationele kosten).
7.9. Quick Parking geeft het voertuig en/of de sleutel slechts af aan een ander dan de
Parkeerder na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Parkeerder, dan wel
na ontvangst van een rechterlijk bevel tot afgifte.
7.10. Quick Parking behoudt zich het recht voor afgifte van het voertuig te weigeren in
het geval van kennelijke dronkenschap van de Parkeerder.
7.11. De tarieven, deeltarieven en eventuele toeslagen voor Valet Parking staan vermeld
op de website van Quick Parking. Het minimumtarief voor Valet Parking bedraagt
het tarief voor één dag. Bij terugkomst zal de Parkeerder contant, met pin, of met
creditcard betalen, tenzij reservering via een agent op factuur heeft
plaatsgevonden, in welk geval betaling via de agent plaatsvindt.
7.12. De Parkeerder kan tot vijftien (15) minuten na het retour ontvangen van het
voertuig over het beheer van het voertuig een klacht indienen bij Quick Parking,
mits het voertuig niet door de Parkeerder is verplaatst van de plaats waar de
Parkeerder het voertuig voor retour van Quick Parking in ontvangst heeft genomen.
Na het tijdsbestek van vijftien (15) minuten vervallen alle aansprakelijkheden van
Quick Parking met betrekking tot het voertuig.
7.13. De Parkeerder is er voor verantwoordelijk dat alle apparatuur (elektronica) is
uitgeschakeld. De Parkeerder staat toe dat medewerkers van Quick Parking gebruik
maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig, alsmede
dat zij wijzigingen aanbrengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel,
welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig. Indien het voertuig
van de Parkeerder niet start, zal Quick Parking geen maatregelen nemen om het
voertuig te starten, tenzij de Parkeerder hiervoor voorafgaande schriftelijke
toestemming heeft verstrekt.
7.14. De Parkeerder verklaart dat er zich in het voertuig geen zaken bevinden als
wapens, drugs, gestolen zaken en dieren. In het geval zaken worden aangetroffen
door Quick Parking, die verboden zijn of een gevaarlijke situatie opleveren, zal
Quick Parking hiervan aangifte doen.
7.15. Voor zover de wet dit toelaat sluit Quick Parking elke aansprakelijkheid jegens de
Parkeerder uit, behoudens de aansprakelijkheid voor directe door de Parkeerder
geleden vermogensschade die te wijten is aan opzet of in ernstige mate
toerekenbaar tekortschieten van Quick Parking. Van vermogensschade is iedere
vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Quick Parking is per
gebeurtenis in ieder geval gelimiteerd tot maximaal EUR 100.000,-.
7.16. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het voertuig geschiedt op eigen
risico van de Parkeerder.
7.17. Quick Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden en
daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen Quick Parking,
hetzij op grond van het Afgiftebewijs, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te
vorderen heeft, is voldaan.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De tussen partijen tot stand gekomen Parkeerovereenkomst omvat adequate
bewaking, niet zijnde individuele permanente bewaking van het voertuig. Quick
Parking is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en
andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden.
8.2. Quick Parking is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het
gebruik van de Parkeerfaciliteit of ten gevolge van overige diensten, waaronder
Valet Parking, die door of namens Quick Parking in de Parkeerfaciliteit worden
aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove
schuld van de zijde van Quick Parking.
8.3. Quick Parking is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van
overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil
van Quick Parking onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming
van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet
meer van Quick Parking kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval
begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede
een tekortkoming in de nakoming door derden.
8.4. De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar is veroorzaakt.
Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeerfaciliteit of de daarbij
behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij,
naar het oordeel van Quick Parking, de Parkeerder voldoende zekerheid kan bieden
dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de
vergoeding zal het rapport van een door Quick Parking aangewezen deskundige
beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de
Parkeerder.
8.5. Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is
opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met
Parkeerder gesloten Parkeerovereenkomst inclusief deze algemene voorwaarden, is
de Parkeerder gehouden aan Quick Parking alle geleden en nog te lijden schade te
vergoeden. Indien Quick Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of
(ander) exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke
procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte
kosten, zowel in als buiten rechte, aan Quick Parking te vergoeden, tenzij het
tegendeel onherroepelijk in rechte is komen vast te staan.
8.6. Quick Parking is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden en
daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem,
zolang niet al hetgeen Quick Parking, hetzij op grond van de Parkeerovereenkomst
en/of algemene voorwaarden, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te
vorderen heeft, is voldaan.
8.7. De in dit artikel opgesomde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tevens jegens
de Parkeerder worden ingeroepen door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de
Parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als Quick Parking.

9. Privacy
9.1. In de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld bij de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, kan
ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaatsvinden.
9.2. Bij het in-/oprijden van de Parkeerfaciliteit kan door Quick Parking gebruik worden
gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval kan het kenteken bij het in-/
oprijden worden geregistreerd in het PMS en kan worden afgedrukt op het
Parkeerbewijs. Indien het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het
Parkeerwijs geschiedt dit ter bestrijding van fraude en in het bijzonder ter
bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Kentekens
worden niet verstrekt aan derden, tenzij Quick Parking daartoe een wettelijke
verplichting heeft.

10. Overig
10.1. Afspraken met personeelsleden van Quick Parking binden deze laatste niet, voor
zover deze niet door een bevoegde vertegenwoordiger van Quick Parking schriftelijk
zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
10.2. Voor zover enig beding in de tussen Quick Parking en de Parkeerder gesloten
overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of
vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in
een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige,
vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.
10.3. Quick Parking is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Geschillen die verband houden met de Parkeerovereenkomst of deze algemene
voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Locatie parkeerplaats

Can we help you? Chat with us or call us